Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że ASMKO-BIS S.C. M. Karlikowska, P. Rzońca, D. Karlikowski., ul. Przemysłowa 6, 32-332 Bukowno; NIP 6372132741; REGON 120770370 przetwarzają dane na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”). Mają one charakter danych osobowych.

W świetle powyższego zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy że:

1. Administratorem Waszych danych osobowych jest ASMKO-BIS S. C. M. Karlikowska, P. Rzońca, D. Karlikowski, ul. Przemysłowa 6, 32-332 Bukowno; NIP 6372132741; REGON 120770370. Z Administratorem możecie się kontaktować drogą e-mailową pod adresem adresem: biuro@asmkobis.pl za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Przemysłowa 6, 32-332 Bukowno, bądź osobiście pod adresem ul. Przemysłowa 6, 32-332 Bukowno.

2. Przetwarzamy Państwa dane osobowe ponieważ zwróciliście się do nas ze sprawą, którą chcemy zrealizować. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Państwa dane osobowe przetwarzane będą również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu jakim jest:

• zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia na naszym terenie, które realizujemy za pomocą monitoringu,

• windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,

• prowadzenie analiz statystycznych,

• przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności czyli wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa.

3. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą:

• nasi pracownicy upoważnieni przez ASMKO-BIS S.C. M. Karlikowska, P. Rzońca, D. Karlikowski,

• firmy z którymi zawarliśmy umowy na powierzenie przetwarzania danych osobowych, które wspierają nas w świadczeniu usług,

• inni odbiorcy tacy jak: ubezpieczyciele, kurierzy, banki, itp.

4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas prowadzenia Państwa sprawy, a także po jej zakończeniu w celach:

• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

• statystycznych i archiwizacyjnych. Jeśli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie wydanej zgody ( art. 6 ust. 1 lit. a) – to będą one przetwarzane do chwili jej cofnięcia, bądź w związku z zakończeniem świadczenia usługi, dla której zgoda była udzielona.

6. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody jeśli przetwarzanie odbywało się na jej podstawie ( art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a).

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie, iż przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem realizacji składanej przez Was sprawy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości jej realizacji.

9. Decyzje w Państwa sprawie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu